บทเรียนออนไลน์ Effective Presentation Skill

บทเรียนออนไลน์ Effective Presentation Skill สำหรับประกอบการเรียน คาบที่ 9 การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบ MUx ได้ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย (@student.mahidol.ac.th)

เว็บไซต์ MUx คลิกที่นี่

บทเรียนออนไลน์ “MU-OP การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในหัวข้อ Effective Presentation Skill” คลิกที่นี่

Leave a Comment