ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2567 แก่คณาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน ในวันที่ 30-31 พ.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรายวิชา มมศท 100 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2567 แก่คณาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งเพื่อชี้แจงถึงทิศทางการบริหารจัดการและการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในอนาคต

Leave a Comment