ตรวจสอบการเข้าเรียน

ตรวจสอบการเข้าเรียน

ข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าเรียน รายวิชา มมศท 100

นักศึกษาจำเป็นต้องทำการสแกน QR code เพื่อลงชื่อเข้าห้องเรียน (Check in) และลงชื่อออกจากห้องเรียน (Check out) ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าเรียน โดยเวลาที่นักศึกษาทำการลงชื่อในแต่ละคาบเรียน จะถูกนำไปคำนวณการขาดเรียน (มีหน่วยเป็น “ครั้ง”) ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้

ลงชื่อเข้าห้องเรียน (Check in)
  • Check in ภายใน 15 นาที นับจากเวลาเริ่มเรียน ถือว่า “เข้าเรียนทันเวลา” (ขาด 0 ครั้ง)
  • Check in สายเกิน 15 นาที แต่ไม่ถึง 30 นาที นับจากเวลาเริ่มเรียน ถือว่า “เข้าเรียนสาย” (ขาด 0.25 ครั้ง)
  • Check in สายเกิน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มเรียน ถือว่า “เข้าเรียนสายมาก” (ขาด 0.5 ครั้ง)
  • ไม่ได้ทำการลงชื่อเข้าห้องเรียน ถือว่า “ขาดการลงชื่อเข้าห้องเรียน” (ขาด 0.5 ครั้ง)
ลงชื่อออกจากห้องเรียน (Check out)
  • Check out ภายใน 15 นาที นับจากเวลาเลิกเรียนตามตารางสอน ถือว่า “เลิกเรียนตามเวลา” (ขาด 0 ครั้ง)
  • Check out สายเกิน 15 นาที นับจากเวลาเลิกเรียนตามตารางสอน ถือว่า “ลงชื่อออกจากห้องเรียนสาย” หรือ ไม่ได้ทำการ Check out ถือว่า “ขาดการลงชื่อออกจากห้องเรียน” (ขาด 0.5 ครั้ง)

จำนวนครั้งการขาดเรียนสะสมของนักศึกษาแต่ละคนจะประกาศในช่วงการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ช่วงการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ช่วงการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 และช่วงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ผ่านเมนู “การขาดเรียนของฉัน” ในแอป MUGE 100 หากนักศึกษามีการขาดเรียนสะสมตลอดปีการศึกษา มากกว่า 4 ครั้ง นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ U และไม่ผ่านรายวิชานี้

หมายเหตุ: การขาดเรียนแต่ละคาบเรียนที่คำนวณโดยระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่พบการทุจริตในการลงชื่อเข้าเรียน หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้นักศึกษาที่เข้าเรียนจริงไม่สามารถลงชื่อผ่านระบบได้ ให้นักศึกษาแจ้งปัญหาไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ลงบันทึกประจำห้องเรียน วิชา มมศท 100 ปีการศึกษา 2566