ศูนย์ CLiL ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต กองบริหารการศึกษา และกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านฐานข้อมูลและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า ด้าน Career Support Services ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ณ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาคารสิริวัฒนภักดี) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ขอบพระคุณภาพจาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ CLiL ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก University Brunei Darussalam

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก University Brunei Darussalam นำโดย Assoc. Prof. Dr. Jose Hernandez Santos, Director, Dr. Nik Ani Afiqah Haji Mohamad Tuah, Deputy Director, Mrs. Eni Suriati Haji Abd Rahman, Assistant Registrar Centre for Lifelong Learning, University Brunei Darussalam เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)   … Read more

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ม.มหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการศึกษาทั่วไประดับชาติ ในโอกาสการเฉลิมฉลอง 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเผยแพร่องค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การเสวนาดังกล่าวจัดโดย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบรายวิชาตามแนวทาง Outcome-based Education ด้านการบริการจัดการรายวิชาตามกลุ่ม Literacy ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอน รายวิชามมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ และการนำเสนอทิศทางการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผ่านการพัฒนาชุดรายวิชา GE Plus ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) การเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) และการเรียนรู้ตามสภาพจริง … Read more