About THGEN

ประวัติความเป็นมาเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาทั่วไประดับประเทศขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนตามสถาบันการศึกษาที่เข้าประชุมจำนวนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ จัดตั้งเครือข่ายโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือดังกล่าวในระยะแรก จนกว่าการจัดตั้งเครือข่ายจะสำเร็จเรียบร้อยและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมเมื่อเดือน มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นชอบให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นประธาน และเลขานุการคณะกรรมการและให้ชื่อคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไป อุดมศึกษาไทย โดยวางกรอบภาระงานให้เป็นไปตามความประสงค์ของมติที่ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2549

วัตถุประสงค์

  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและความหมายของการศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • สร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  • ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย แนวทางมาตรฐาน และวิธีการจัดการการศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

สถาบันวาระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนาคม 2549 ถึง 15 ตุลาคม 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี16 ตุลาคม 2555 ถึง 15 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16 ตุลาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 ตุลาคม 2561 ถึง 15 ตุลาคม 2565
มหาวิทยาลัยมหิดล16 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2567