GE Share&Learn

GE Talk Online สไตล์ High-End
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
News
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 5

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียน

Read More »
news
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 4

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI

Read More »
news
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 3

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

Read More »