ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ม.มหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการศึกษาทั่วไประดับชาติ ในโอกาสการเฉลิมฉลอง 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเผยแพร่องค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การเสวนาดังกล่าวจัดโดย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบรายวิชาตามแนวทาง Outcome-based Education ด้านการบริการจัดการรายวิชาตามกลุ่ม Literacy ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอน รายวิชามมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ และการนำเสนอทิศทางการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผ่านการพัฒนาชุดรายวิชา GE Plus ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) การเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) และการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ได้แบบบูรณาการ

Leave a Comment