ศูนย์ CLiL ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต กองบริหารการศึกษา และกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านฐานข้อมูลและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า ด้าน Career Support Services ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ณ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาคารสิริวัฒนภักดี) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ขอบพระคุณภาพจาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Comment