ศูนย์ CLiL ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก University Brunei Darussalam

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก University Brunei Darussalam นำโดย Assoc. Prof. Dr. Jose Hernandez Santos, Director, Dr. Nik Ani Afiqah Haji Mohamad Tuah, Deputy Director, Mrs. Eni Suriati Haji Abd Rahman, Assistant Registrar Centre for Lifelong Learning, University Brunei Darussalam เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

ขอบพระคุณภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Comment