ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2566 และแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร (มม.2) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรไทย แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน

สาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป แนะนำนิยามและหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนะนำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แนะนำประเภทของรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การให้คำแนะนำนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน แนะนำรายวิชา GE PLUS ระบบลงทะเบียนเรียน SmartEDU ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ชมวิดีโอบันทึกการประชุมย้อนหลัง คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่

Leave a Comment