ศูนย์ CLIL ร่วมงานพิธิเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ในวันที่17 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพิธีเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและบริหารจัดการพื้นที่ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ให้เกิด Innovation Ecosystem ภายในพื้นที่ศาลายา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม และร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการในพื้นที่ศาลายาในเชิงสังคมและชิงพาณิชย์

Leave a Comment