ศูนย์ CLiL ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ลานด้านหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่จัดขึ้นเพื่อสอดรับกับแนวคิด “Land Restoration, Desertification & Drought Resilience (การฟื้นฟูผืนดิน ทะเลทรายและการฟื้นคืนกลับจากภัยแล้ง)” ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) และแนวคิดการเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับธรรมชาติ
(“A promise place to Live and Learn with Nature”)

Leave a Comment