ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1lYyf0reAlxAiVuDhwJXgpSmfTq7ozx8N?usp=drive_link

Leave a Comment