ศูนย์ CLiL จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ MUGE105 Train the Trainer เพื่อพัฒนาทีมผู้สอนความฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ MUGE105 Train the Trainer เพื่อพัฒนาทีมผู้สอนความฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป มมศท 105 การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน ณ ห้อง 4218 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก SCB Wealth Academy ได้แก่ คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย (CFP®) คุณงามจิตร สิงหบุตร (CFP®) คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ (CFP®) คุณพรรณี อาทรกิจวัฒน์ คุณธนวิตร์ สวนศรี และทีมวิทยากรจาก SCB Academy มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่คณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ที่สนใจ การพัฒนาทีมผู้สอนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้รายวิชาสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต และช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้ากับบริบทสาขาวิชาเรียนและวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 

สำหรับ รายวิชา มมศท 105 การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน เป็นหนึ่งในรายวิชานำร่องในกลุ่ม GE PLUS ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่บริหารจัดการโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (Center for Life-integrated Learning – LiL) มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนรู้ในห้องเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านบทเรียนออนไลน์ตามเส้นทางการเรียนรู้คัดสรรที่กำหนด เมื่อเข้าร่วมกระบวนการในชั้นเรียน เพื่อ “เติมเต็ม” และ “ยืนยัน” การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกับทีมอาจารย์ในรายวิชา หรือที่เรียกว่ากิจกรรม PLUS ครบถ้วนแล้ว จะสามารถรับหน่วยกิตในรายวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรได้อีกด้วย 

Leave a Comment