ศูนย์ส่งเสริมฯ ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation ครั้งที่ 1 เรื่อง “ส่องทิศทางตลาดแรงงานทักษะมาแรง และสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ” โดย SCB Academy

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation ครั้งที่ 1 เรื่อง “ส่องทิศทางตลาดแรงงานทักษะมาแรง และสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารไทยพาณิชย์มาเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ, คุณปิยะกาญ เจียมจิระพร, คุณจินตวัชร์ ชูจินดา, คุณสุทธิลักษณ์ ไชยประณิธาน และมีคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
สาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการให้มุมมองของวิทยากรเกี่ยวกับภาพรวมความต้องการตลาดแรงงานของภาคธุรกิจ ตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และกรณีศึกษาภาพรวมความต้องการของบุคลากรภายใน SCB รวมทั้ง Future Skill & Competencies for New grads & Experience ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรหรือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดต่อขอรับเอกสารสรุปการบรรยายได้ที่ คุณพรพรรณ pornpan.sit@mahidol.ac.th

Leave a Comment