แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 1/66

ขอเชิญชวนนักศึกษารายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ตอบแบบประเมินรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อที่รายวิชาจะนำผลประเมิน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนารายวิชาต่อไป

นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ผ่าน Google Form แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566  หรือคลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/WNQDn5kE8EaDB7KeA

Leave a Comment