รายชื่ออาจารย์ประจำกลุ่มเรียน

ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจำกลุ่มเรียน

กลุ่มชื่อ-สกุลส่วนงานวันห้องเรียน
A01ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี เลิศวรรณเอกคณะกายภาพบำบัดTUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A01รองศาสตราจารย์ ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลTUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A01อาจารย์ ดร. ลภัสรดา จิตวารินทร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์TUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A01อาจารย์ ดร. รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์คณะวิทยาศาสตร์TUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A02อาจารย์ ดร. มยุรี ชนะสกุลนิยมคณะเทคนิคการแพทย์TUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A02อาจารย์ ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์TUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A02ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วีระวัฒน์ เธียรประธานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีTUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A02ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรชุมา นากรณ์คณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A03ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์TUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A03ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ทองวรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์TUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A03ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกนก สารภิรมย์วิทยาลัยศาสนศึกษาTUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A03ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวหา เกษมสุขคณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพญ. วราพันธ์ โตนิติคณะสัตวแพทยศาสตร์TUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์TUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ พูลชอบวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาTUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา จันทร์ผ่องคณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A05อาจารย์ ดร. ธิติคม พัวพันสวัสดิ์คณะวิทยาศาสตร์TUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A05อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารTUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A05อาจารย์ ดร. ยุวดี บุญญสิทธิ์คณะเทคนิคการแพทย์TUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A05อาจารย์ ดร. ภัทรนุช วิทูรสกุลคณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A06ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์TUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A06อาจารย์ ดร. นนทสรวง กลีบผึ้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวTUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A06ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์TUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A06อาจารย์ ทพ. ชีวิน โตวิถีเลิศกุลคณะทันตแพทยศาสตร์TUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A07รองศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์คณะสาธารณสุขศาสตร์TUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A07อาจารย์ ดร. ภัทรา เสมอวงษ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์TUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A07อาจารรย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารTUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A07ผศ. ดร. ทพญ. วรรณณี เลิศสุขสวัสดิ์คณะทันตแพทยศาสตร์TUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B01ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลวรรณ มุสิกทองคณะพยาบาลศาสตร์THUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B01ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง โลหะรังสิกุลคณะเทคนิคการแพทย์THUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B01อาจารย์ ดร. อารีกุล อมรศรีวัฒนกุลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาTHUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B01ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ คงคาคณะพยาบาลศาสตร์THUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B02รองศาสตราจารย์ ดร. วิริณธิ์ กิตติพิชัยคณะสาธารณสุขศาสตร์THUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B02อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์วิทยาเขตนครสวรรค์THUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B02ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรัก บุญดำ ช่วยบุญคณะเภสัชศาสตร์THUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B02อาจารย์ ดร. บุญมี พวงเพชรวิทยาลัยศาสนศึกษาTHUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B03รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตรคณะสาธารณสุขศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B03อาจารย์ พรรณพงา แสงสุริยะคณะสัตวแพทยศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B03รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุลคณะวิศวกรรมศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B03อาจารย์ ดร. วิชัย ศิริธีรวสุคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B04ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.นสพ. ศักดิโชต คิมสกุลเวชคณะสัตวแพทยศาสตร์THUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B04อาจารย์ ธนทิพย์ อ้วนอ่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์THUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B04อาจารย์ ดร. วิมลมาศ ตันสถิตย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาTHUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B04อาจารย์ ดร. วีณารัตน์ อุดทาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์THUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B05ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัสสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้THUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B05อาจารย์ ดร. ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิคณะเภสัชศาสตร์THUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B05อาจารย์ ดร. วรางคณา รัชตะวรรณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีTHUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B05อาจารย์ ดร. ณัญญา โชติวรรณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีTHUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B06รองศาสตราจารย์ พญ. สุภัทรา เตียวเจริญคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลTHUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B06ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี สาริกาคณะวิทยาศาสตร์THUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B06อาจารย์ ดร. จิดาภา คุ้มกลางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์THUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B06อาจารย์ ดร. จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุลคณะเทคนิคการแพทย์THUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสกร แลสันกลางคณะวิทยาศาสตร์THUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B07อาจารย์ ดอกไม้ วิวรรธมงคลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลTHUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลลักษณ์ พุ่มพวงคณะพยาบาลศาสตร์THUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ผลเจริญวิทยาเขตนครสวรรค์THUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C01รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุลวิทยาเขตนครสวรรค์FRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C01รองศาสตราจารย์ ดร. นภัทรธรา ธีระวัลย์ชัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลFRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C01อาจารย์ ดร. ธรรม์ธวัช ธีรานันท์คณะวิทยาศาสตร์FRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C01อาจารย์ ดร. ณัฐนรี ศิริวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C02ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์วิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C02รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์คณะสัตวแพทยศาสตร์FRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C02อาจารย์ ดร. ภาวิณี หฤทัยชื่นคณะกายภาพบำบัดFRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C02อาจารย์ ดร. ปรเมศวร์ บุญยืนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C03อาจารย์ ดร. เจษฎา แพนาควิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C03อาจารย์ ดร. ชาติชาย แจ้งเสนคณะวิทยาศาสตร์FRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C03อาจารย์ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุลสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวFRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C03อาจารย์ ดร. กภ รุจิเรศ เอื้อพิริยะสกุลคณะกายภาพบำบัดFRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C04อาจารย์ ดร. หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C04อาจารย์ ดร. นพ. พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C04อาจารย์ ดร. กภ มลทิชา สกุณาคณะกายภาพบำบัดFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C05อาจารย์ ทพ. ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์คณะทันตแพทยศาสตร์FRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C05ศาสตราจารย์ ดร. สิริจิต วงศ์กำชัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลFRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C05อาจารย์ ดร. เอกชา มูลวิริยกิจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C05อาจารย์ ดร. ขวัญชนก จันทร์สว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C06อาจารย์ พรศิริ พฤกษชาติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C06อาจารย์ ดร. ภัสรา วิจิตรวราศานต์วิทยาเขตนครสวรรค์FRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C06รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิชสถาบันโภชนาการFRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C06อาจารย์กันตพงศ์ สินอาภาวิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C07ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิชคณะเภสัชศาสตร์FRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C07รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชาคณะเภสัชศาสตร์FRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C07อาจารย์ ดร. พัชรพรรณ ศิริวัฒน์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้FRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C07อาจารย์ ปิยรัตน์ ชักนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A08ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี เลิศวรรณเอกคณะกายภาพบำบัดTUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A08รองศาสตราจารย์ ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลTUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A08อาจารย์ ดร. ลภัสรดา จิตวารินทร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์TUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A08อาจารย์ ดร. รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์คณะวิทยาศาสตร์TUEห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A09อาจารย์ ดร. มยุรี ชนะสกุลนิยมคณะเทคนิคการแพทย์TUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A09อาจารย์ ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์TUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A09ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วีระวัฒน์ เธียรประธานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีTUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A09ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรชุมา นากรณ์คณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์TUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ทองวรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์TUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกนก สารภิรมย์วิทยาลัยศาสนศึกษาTUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวหา เกษมสุขคณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพญ. วราพันธ์ โตนิติคณะสัตวแพทยศาสตร์TUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์TUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ พูลชอบวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาTUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา จันทร์ผ่องคณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A12อาจารย์ ดร. ธิติคม พัวพันสวัสดิ์คณะวิทยาศาสตร์TUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A12อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารTUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A12อาจารย์ ดร. ยุวดี บุญญสิทธิ์คณะเทคนิคการแพทย์TUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A12อาจารย์ ดร. ภัทรนุช วิทูรสกุลคณะพยาบาลศาสตร์TUEห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์TUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A13อาจารย์ ดร. นนทสรวง กลีบผึ้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวTUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์TUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A13อาจารย์ ทพ. ชีวิน โตวิถีเลิศกุลคณะทันตแพทยศาสตร์TUEห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A14รองศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์คณะสาธารณสุขศาสตร์TUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A14อาจารย์ ดร. ภัทรา เสมอวงษ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์TUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A14อาจารรย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารTUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A14ผศ. ดร. ทพญ. วรรณณี เลิศสุขสวัสดิ์คณะทันตแพทยศาสตร์TUEห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B08ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลวรรณ มุสิกทองคณะพยาบาลศาสตร์THUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B08ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง โลหะรังสิกุลคณะเทคนิคการแพทย์THUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B08อาจารย์ ดร. อารีกุล อมรศรีวัฒนกุลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาTHUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B08ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ คงคาคณะพยาบาลศาสตร์THUห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B09รองศาสตราจารย์ ดร. วิริณธิ์ กิตติพิชัยคณะสาธารณสุขศาสตร์THUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B09อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์วิทยาเขตนครสวรรค์THUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B09ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรัก บุญดำ ช่วยบุญคณะเภสัชศาสตร์THUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B09อาจารย์ ดร. บุญมี พวงเพชรวิทยาลัยศาสนศึกษาTHUห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B10รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตรคณะสาธารณสุขศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B10อาจารย์ พรรณพงา แสงสุริยะคณะสัตวแพทยศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B10รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุลคณะวิศวกรรมศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B10อาจารย์ ดร. วิชัย ศิริธีรวสุคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์THUห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B11ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.นสพ. ศักดิโชต คิมสกุลเวชคณะสัตวแพทยศาสตร์THUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B11อาจารย์ ธนทิพย์ อ้วนอ่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์THUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B11อาจารย์ ดร. วิมลมาศ ตันสถิตย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาTHUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B11อาจารย์ ดร. วีณารัตน์ อุดทาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์THUห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัสสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้THUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B12อาจารย์ ดร. ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิคณะเภสัชศาสตร์THUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B12อาจารย์ ดร. วรางคณา รัชตะวรรณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีTHUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B12อาจารย์ ดร. ณัญญา โชติวรรณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีTHUห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B13รองศาสตราจารย์ พญ. สุภัทรา เตียวเจริญคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลTHUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี สาริกาคณะวิทยาศาสตร์THUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B13อาจารย์ ดร. จิดาภา คุ้มกลางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์THUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B13อาจารย์ ดร. จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุลคณะเทคนิคการแพทย์THUห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสกร แลสันกลางคณะวิทยาศาสตร์THUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B14อาจารย์ ดอกไม้ วิวรรธมงคลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลTHUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลลักษณ์ พุ่มพวงคณะพยาบาลศาสตร์THUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ผลเจริญวิทยาเขตนครสวรรค์THUห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C08รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุลวิทยาเขตนครสวรรค์FRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C08รองศาสตราจารย์ ดร. นภัทรธรา ธีระวัลย์ชัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลFRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C08อาจารย์ ดร. ธรรม์ธวัช ธีรานันท์คณะวิทยาศาสตร์FRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C08อาจารย์ ดร. ณัฐนรี ศิริวันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C09ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์วิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C09รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์คณะสัตวแพทยศาสตร์FRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C09อาจารย์ ดร. ภาวิณี หฤทัยชื่นคณะกายภาพบำบัดFRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C09อาจารย์ ดร. ปรเมศวร์ บุญยืนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C10อาจารย์ ดร. เจษฎา แพนาควิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C10อาจารย์ ดร. ชาติชาย แจ้งเสนคณะวิทยาศาสตร์FRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C10อาจารย์ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุลสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวFRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C10อาจารย์ ดร. กภ รุจิเรศ เอื้อพิริยะสกุลคณะกายภาพบำบัดFRIห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C11อาจารย์ ดร. หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C11อาจารย์ ดร. นพ. พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C11อาจารย์ ดร. กภ มลทิชา สกุณาคณะกายภาพบำบัดFRIห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C12อาจารย์ ทพ. ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์คณะทันตแพทยศาสตร์FRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C12ศาสตราจารย์ ดร. สิริจิต วงศ์กำชัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลFRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C12อาจารย์ ดร. เอกชา มูลวิริยกิจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C12อาจารย์ ดร. ขวัญชนก จันทร์สว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C13อาจารย์ พรศิริ พฤกษชาติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C13อาจารย์ ดร. ภัสรา วิจิตรวราศานต์วิทยาเขตนครสวรรค์FRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C13รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิชสถาบันโภชนาการFRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C13อาจารย์กันตพงศ์ สินอาภาวิทยาเขตกาญจนบุรีFRIห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C14ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิชคณะเภสัชศาสตร์FRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C14รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชาคณะเภสัชศาสตร์FRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C14อาจารย์ ดร. พัชรพรรณ ศิริวัฒน์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้FRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C14อาจารย์ ปิยรัตน์ ชักนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีFRIห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา

ตรวจสอบกลุ่มเรียน | ตรวจสอบตารางเรียน | ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจำกลุ่ม