ตรวจสอบตารางเรียน

ตรวจสอบตารางเรียน

ตารางเรียนรายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบเวลาเรียนและห้องเรียน

กลุ่มวันเวลาห้องเรียน
A1อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A2อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A3อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A4อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A5อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A6อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A7อังคาร13.30 - 15.30 น.ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A8อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A9อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A10อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A11อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
A12อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A13อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
A14อังคาร15.30 - 17.30 น.ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B1พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B2พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B3พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B4พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B5พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B6พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B7พฤหัสบดี13.30 - 15.30 น.ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B8พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B9พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B10พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B11พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
B12พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B13พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
B14พฤหัสบดี15.30 - 17.30 น.ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C1ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C2ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C3ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C4ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C5ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C6ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C7ศุกร์8.30. -10.30 น.ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C8ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C9ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C10ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C11ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
C12ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C13ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
C14ศุกร์10.30 - 12.30 น.ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา