ศูนย์ส่งเสริมฯ จัด Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี แก่นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชม Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) และ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 กลุ่ม 1 เวลา 13.30-14.30 น. และกลุ่ม 2 เวลา 14.30-15.30 น.

รับย้อนหลัง ผ่าน Facebook Page GenEdMahidolU ได้ ที่นี่

Leave a Comment