ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 6 มี.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแนวทาง Upskill & Reskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่

Leave a Comment